Cam kết vô trách nhiệm của nhóm G-7 với nợ nần chồng chất