Canada: Biểu tình kêu gọi hành động chống lại các chế độ ‘cộng sản và khủng bố’