Hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành Tự do cho Cuba gần Tòa Bạch Ốc