Câu chuyện chưa kể về viện trợ cho Ukraine khi tổ chức tín ngưỡng gửi 1 triệu bữa ăn