Câu chuyện luân hồi: Sứ giả dịch bệnh và Thần thổ địa chuyển sinh thành người