Triết lý về luân hồi: Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác