Câu chuyện thành ngữ: Chim hết rồi cung tên xếp xó, Thỏ chết rồi chó bị phanh thây