Câu chuyện thành ngữ: Lời hứa không thể nói chơi, chữ Tín không thể đánh mất!