Câu chuyện thành ngữ: ‘Kết thảo hàm hoàn’, sống chết không quên ân