Câu hỏi của Chúa, Phần II: Ý đồ xảo quyệt đằng sau câu hỏi của Satan