CDC ban hành hướng dẫn mới về COVID-19 sau khi có thay đổi từ FDA