Hoa Kỳ: Thẩm phán yêu cầu FDA tăng tốc độ công bố dữ liệu thử nghiệm vaccine COVID-19 từ 23.5 năm xuống còn 2 năm