CDC: Các trường hợp tử vong có thể được tính là COVID-19 dù sau nhiều năm nhiễm bệnh