CDC: Tình hình COVID ở Pháp, Bồ Đào Nha và năm nước khác đang ở mức ‘rất cao’