CEO BioNTech: Omicron ít có khả năng gây bệnh nặng cho người đã chích ngừa