Cha mẹ không biết rằng kiểu hành vi này cũng chính là ‘ngược đãi’ trẻ em