Chăm lo cả sức khoẻ và tinh thần của cha mẹ, mới tròn đạo làm con