Chờ đợi một người suốt 18 năm, vì sao nàng có thể làm được như vậy?