Chỉ cần làm người tốt, hành thiện, tự nhiên có cuộc sống tốt đẹp