Chỉ huy Không gian Mỹ: Trung Quốc đe dọa ‘mọi phương tiện sức mạnh quốc gia’