Chi phí cho bữa tối Giáng Sinh của người Anh tăng 3.4% do lạm phát tăng cao