Chi phí, lạm phát tăng làm thay đổi một số kế hoạch du lịch Lễ Tạ Ơn