Chi phiếu an sinh xã hội của quý vị có thể sớm bị ảnh hưởng: Đây là lý do tại sao