Chi tiêu của người tiêu dùng tăng ở mức khiêm tốn trong khi lạm phát tiếp tục ở mức cao