Ước tính tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ được thúc đẩy khi Bộ Thương mại điều chỉnh GDP quý 2