Chi tiêu quân sự toàn cầu lập kỷ lục mới, vượt quá 2 ngàn tỷ USD