Thượng viện thông qua dự luật chi tiêu quân sự trị giá 858 tỷ USD