Chiến lược của Nam Hàn: Đa dạng hóa nguồn cung ứng khoáng sản trọng yếu và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc