Chiến lược mới của Ngũ Giác Đài kêu gọi tăng cường tài trợ vào DEI, tuyển dụng ‘các cộng đồng phi truyền thống’

“Tiềm lực chưa được khai thác của các nhóm vốn chưa có đủ đại diện có thể rất quan trọng, đặc biệt là khi tình trạng thiếu nhân viên gia tăng,” tài liệu này viết.