Chiến tranh Ukraine: Các quốc gia lựa chọn liên minh trong một cuộc xung đột mang tính quyết định

Chuyên gia: Một cuộc xung đột kéo dài có thể có lợi cho Hoa Kỳ