Chiến tranh Ukraine kết thúc và sự tàn phá trên toàn thế giới