Chính phủ Hoa Kỳ: Một ngân hàng tham nhũng không thể đổ vỡ