Đảng Dân Chủ tại Hạ viện giới thiệu ‘kiến nghị loại trừ’ để buộc bỏ phiếu về hạn mức nợ của Hoa Kỳ