Chính phủ Hoa Kỳ phê chuẩn yêu cầu đánh giá thống kê dân số năm 2020 của các tiểu bang xanh

Illinois, New York nằm trong số những tiểu bang đã phê chuẩn yêu cầu xem xét số liệu thống kê dân số năm 2020.