Báo cáo: Số lượng ghi danh vào các trường ở California giảm, có thể dẫn đến nhiều trường đóng cửa