Chính phủ liên bang chi trả 6.1 triệu USD để xây dựng cơ sở dữ liệu cho các cuộc truy tố bạo loạn ở Điện Capitol