Chính phủ TT Biden đàm phán thỏa thuận để trao cho WHO quyền quyết định đối với các chính sách về đại dịch của Hoa Kỳ