Chuyên gia làm việc cho WHO phân tích về kế hoạch đại dịch trị giá 31 tỷ USD của tổ chức này