Chính phủ TT Biden đề nghị kiểm soát chặt chẽ hơn việc các cá nhân, tổ chức ngoại quốc mua đất gần căn cứ quân sự