Chính phủ TT Biden ký hiệp ước khí hậu mới để đóng cửa tất cả nhà máy điện than ở Hoa Kỳ

Đặc phái viên về khí hậu John Kerry đã công bố cam kết mới nhất về khí hậu của chính phủ Tổng thống Biden — ngừng xây dựng các nhà máy điện than mới và đóng cửa các nhà máy hiện có.