Chính phủ TT Biden tăng phí bảo hiểm Medicare, đổ lỗi cho chi phí thuốc và đại dịch