Chính phủ TT Biden, Wall Street cản trở các khoản đầu tư dầu khí mới