Các chuyên gia: Không có năng lượng hạt nhân, chi phí năng lượng xanh ở Hoa Kỳ sẽ tăng vọt