Chính quyền Trung Quốc sử dụng mã QR COVID-19 để hạn chế việc đi lại của luật sư nhân quyền