Chính quyền Trung Quốc tăng cường biện pháp an ninh để ngăn cản việc tưởng nhớ cố Thủ tướng Lý Khắc Cường