Tình cảm của người dân Trung Quốc đối với cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường cho thấy điều gì?