Chủ nghĩa truyền giáo sinh thái: Chủ nghĩa cộng sản khoác lớp vỏ thân thiện với môi trường