Chủ sở hữu của hơn 100 trung tâm thương mại Hoa Kỳ nộp hồ sơ phá sản