Chủ sở hữu trang web về Khu vực 51 cho biết bị nhân viên liên bang có vũ trang đột kích vào nhà