Chủ tịch Fed bảo vệ chính sách hiện tại khi cho biết ông ấy ‘ngày đêm’ nghĩ về lạm phát